Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Kihez írja híres tanításait Kölcsey?

fiához, Kölcsey Kálmánhoz

unokájához, Kölcsey Kálmánhoz

unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz

Mi a „parainesis”?

mindenkor megfontolandó jótanácsok gyűjteménye

meghatározott személyhez erkölcsi célzattal írt tanítás

alapelvgyűjtemény

útmutató a sikeres élethez

A Parainesis Kölcsey Kálmánhoz megmutatja, hogyan juthat előbbre az egyén a közösségén belül.

Igaz

Hamis

Kölcsey szerint a közszereplő legfontosabb közösségformáló eszköze az ékesszólás.

Hamis

Igaz

Melyik állítás nem igaz Kölcsey Parainesis-ére?

hangvétele bölcselkedő

felszólító módban fogalmaz

azt tanítja, hogyan fordíthatja az ember a hasznára az általa felismert igazságokat

központi gondolata az erény

Mely értéket helyezi Kölcsey a legmagasabbra a tanításában?

isten- és emberszeretet

becsület

műveltség

hazaszeretet

Mi az élet fő célja Kölcsey Parainesis-e szerint?

a haza szeretete

a hit

a tett, az előremutató tevékenykedés

az egyéni műveltség

A szentimentalista Kölcsey egyik jellemzője a tökéletesség utáni vágy és annak tudata, hogy a tökéletesség nem érhető el.

Igaz

Hamis

Hány nagy korszakra osztható Kölcsey pályája?

3

2

4

Milyen stílusok meghatározóak Kölcsey életművében?

klasszicizmus/rokokó

rokokó/szentimentalizmus

rokokó/romantika

klasszicizmus/szentimentalizmus

Kölcsey első alkotói korszakára még nem jellemző...

Kazinczy hatása.

a szentimentalizmus.

az eszményi nemzeti közösség megvalósítására irányuló törekvés.

a klasszicizmus.

Hol/miben hangzik el: „Jelszavaink valának…”?

Parainesis

Búcsú az országos rendektől

Himnusz

Mi Kölcsey érett költészetének eszmei központja?

eszményi nemzeti közösség megvalósítása

önmaga megvalósítása

harc megszervezése a Habsburgok ellen

Mely prózai műfajokban alkotott maradandót Kölcsey?

tanító célzatú mesék

emlékbeszédek, értekezések

regények

Kölcsey többek között Berzsenyihez írt emlékbeszédet.

Igaz

Hamis

Kölcsey második alkotói korszka az 1810-es és 1820-as évekre tehető.

Igaz

Hamis

Melyik nem Kölcsey második alkotói korszakában született?

Himnusz

Huszt

Zrínyi éneke

Nemzeti hagyományok

„Implicit” jelentése:

egyértelműen megfogalmazott

bennefoglalt

ellentmondásos

Folytasd: „Hass, alkoss,…”!

gyarapíts

szabadíts

haragíts

Mi a Huszt c. vers szervezőereje?

a jövőbe vetett hit

a jelen és múlt ellentéte

a múlt dicsőségén érzett büszkeség

Milyen versformájú a Huszt?

pentameter

disztichon

hexameter

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!