Kiegyezés – 1867

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kiegyezés – 1867

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt a magyar politikusok válasza a császár februári pátensére?

felirat formájában elutasítja az Országgyűlés

kiáltványban utasítják el Deák és köre

határozatban elutasítja az Országgyűlés

szervezkedés a szabadságharc újbóli megindítására

Miért kényszerült a kiegyezésre Ausztria?

meggyengült a nagyhatalmi szerepe

mert Magyarországon keresztül vezetett az út a balkáni terjeszkedés felé

Oroszország fenyegető magatartása miatt

Ferenc József tekintélyét helyre kellett állítani

Milyen osztrák külpolitikai kudarc segítette elő a kiegyezés megindulását?

a német császári cím elvesztése

vereség a Krími háborúban

vereség az olasz háborúkban

vereség a balkáni háborúban

Mi a provizórium?

előzetes megállapodás a császár és a magyarok között

nyílt diktatúra

ideiglenesnek tekintett állapot, melyben visszatértek a neoabszolutizmushoz

a magyar érdekek mentén szervezett, de központosított uralom

Ferenc József alkotmányt adott népeinek. Milyen esemény kényszerítő hatására tette ezt?

forradalom Bécsben

merényletkísérlet személye ellen

Széchenyi István öngyilkossága utáni nyugtalanság

katonai kudarc Solferinonál

Mi indította el a tárgyalásokat az osztrák kormány és a magyar politikai vezetők között?

Ferenc József amnesztia rendelete

Deák Ferenc húsvéti cikke

Königgraetz katonai kudarca

Solferino katonai kudarca

Mit jelent: dualista állam?

központ nélküli

soközpontú

egyközpontú

kétközpontú

Melyik nem közös államügy a kiegyezés után?

birodalmi pénzügy

magyar pénzügy

külügy

hadügy

Mi lett a kiegyezés után Magyarország államformája?

rendi monarchia

alkotmányos monarchia

abszolút monarchia

köztársaság

Mi nem uralkodói jog a kiegyezés után?

törvényhozás

kormány kinevezése

hadsereg vezetése

törvény szentesítése

Mi a kiegyezés után létrejött állam neve?

Habsburg Birodalom

Ausztriai Császárság

Austro-Hungária

Osztrák-Magyar Monarchia

Mi volt a legnagyobb gyengesége a kiegyezési törvénynek?

nem lehetett továbbfejleszteni a rendszer bukásának veszélye nélkül

a király bármikor felrúghatta a garanciák hiánya miatt

a nagyhatalmak nem fogadták el a megállapodást

bizonytalan jogi helyzetet teremtett a két fél között

Mi vonatkozott a nemzetiségekre a kiegyezési törvényben?

föderáció kialakítását irányozta elő

jogaikat garantálta

semmi érdemleges

a kiegyezés továbbfejlesztését helyezte kilátásba

Mi a kiegyezés legfőbb eredménye magyar szempontból?

rendi érdekeket támogató perszonálunió jött létre

polgári, külügyekben független állam jött létre

polgári, belügyekben független állam jött létre

független állam jött létre

Ki volt a király a kiegyezéskor?

Ferenc József

I. Ferenc

V. Ferdinánd

Ferenc Ferdinánd

Mi volt a Bach-rendszer lényege?

Bach Sándor kibékítési kísérlete a magyarok és a Habsburgok között

neoabszolutista Habsburg elnyomás

Bach Sándor helytartó diktatúrája

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Ki volt a magyar politikai elit vezére a kiegyezés során?

Teleki László

Kossuth Lajos

Deák Ferenc

Tisza Kálmán

Mi a kiegyezés lényege?

a magyar-osztrák nép megbékélése

a magyar sérelmi politika feladása

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

a Habsburg uralom feltétel nélküli elfogadása

Mikor volt a kiegyezés?

1848

1867

1868

1861

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!